Print View,Thaimisc.Com : แบบฟอร์มสำหรับเช็คหมายเลขบัตรประชาชนว่ากรอกถูกหรือไม่ แบบฟอร์มสำหรับเช็คหมายเลขบัตรประชาชนว่ากรอกถูกหรือไม่
Today's Tips
Poj , Date 22-10-2007

ทำแบบฟอร์มสำหรับเช็คว่ากรอกหมายเลขบัตรประชาชนมาถูกรูปแบบหรือไม่ (ไม่ใช่การเช็คว่าหมายเลขถูกต้องนะครับ) ดูตัวอย่างได้ ที่นี่ ครับ

1.นำโค้ดส่วนนี้ไปใส่ไว้ใน <head>....</head> ครับ

<script language="javascript">
function checkID(id) {
if(id.length != 13) return false;
for(i=0, sum=0; i < 12; i++)

sum += parseFloat(id.charAt(i))*(13-i);
if((11-sum%11)%10!=parseFloat(id.charAt(12))) return false;
return true;
}
function checkForm() {
if(!checkID(document.form1.txtID.value))
alert('รหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง โปรดกลับไปกรอกอีกครั้ง !!');
else
alert('รหัสบัตรประชาชนถูกต้อง !!');

}
</script>

 2.นำโค้ดส่วนนี้ไปใส่ไว้ใน <body>....</body> ครับ

<!-- ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูครับ ไม่ยากๆ -->
<form name="form1" onsubmit="checkForm(); return false;">
โปรดกรอกเลขที่บัตรประชาชน : <input name="txtID" type="text" size="20">
<input value="ตรวจสอบ" type="submit">
</form>

 Credit : codetukyang